messenger

Darmowa dostawa przy zakupach od 149zł

Produkt 124 – Żel Aloesowy GRATIS przy zakupach za min. 300zł

Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PREAMBUŁA

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.purles.pl należącego do Proconcept Labs sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach przy ul. Polnej 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415440, o numerze NIP 534-248-57-18, o numerze REGON 146063214, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Proconcept Labs sp. z o.o.
ul. Polna 24
05-816 Michałowice
Telefon: 22 723 88 17
E-mail: 
sklep@purles.pl

§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1.     CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar.

2.     FORMULARZ – usługa elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy złożenie Zamówienia.

3.     KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

4.     KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2014, poz. 121).

5.     KONTO – usługa elektroniczna którą stanowi oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

6.     KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej z przedsiębiorcą nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.     KONSUMENT-PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

8.     NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach w Sklepie.

9.     REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

10. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

11. SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.purles.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usług elektronicznych.

12. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Proconcept Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach ul. Polna 24, 05-816 Michałowice, NIP: 534-248-57-18wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415440. Adres poczty elektronicznej: sklep@purles.pl ; nr tel: 22 723 88 17.

13. STRONA – Usługodawca, Usługobiorca, Sprzedawca lub Klient.

14. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, poz. 243).

15. TOWAR – przedmiot (ruchomość) dostępny w Sklepie internetowym będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

16. UMOWA – umowa sprzedaży Towaru zawierana za pośrednictwem Sklepu.

17. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ – umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą której przedmiotem wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, poz. 243).

18. USŁUGA – usługa elektroniczna świadczona bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

19. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczną, osobę prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

20. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

21. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedawcy poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy i określające jej istotne warunki.

22. KOSMETYK – to każda substancja przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, stosowana w wyłącznym lub głównym celu utrzymywania ich w czystości, pielęgnowania, ochrony, perfumowania lub upiększania, w rozumieniu ustawy o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 42 poz. 473).

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Świadczenie usług elektronicznych

1.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przedmiotowymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.     Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3.     Sklep prowadzony jest przez: Proconcept Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach ul. Polna 24, 05-816 Michałowice, NIP: 534-248-57-18 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415440. Adres poczty elektronicznej: sklep@purles.pl ; nr tel: 22 723 88 17.

4.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie.

5.     Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi:
a. Przedstawienie asortymentu Sklepu internetowego;
b. Konto;
c. Formularz;
d. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość;
e. Newsletter.

f. możliwości przekazania opinii o produkcie lub usłudze nabytej lub oferowanej przez Sprzedawcę.

6.     Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a. Urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet;
b. Dostęp do poczty elektronicznej i posiadanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę;
c. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej albo Opera albo Safari. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

7.     Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
e. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

8.     Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie, gromadzące informacje związane z użytkowaniem Sklepu przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji Usługobiorcy po zalogowaniu na Konto.

9.     Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10. Usługobiorca jest obowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób trzecich.

11. Usługi elektroniczne są świadczone bezpłatnie.

12. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

13. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji.

14. Usługobiorca nie może korzystać z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń, które mogłyby powodować takie skutki jak również poprzez przesyłanie niezamówionych informacji handlowych.

15. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

16. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu przez Usługodawcę Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili dokonania Rejestracji przez Usługobiorcę. Do zawarcia Umowy niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych umożliwiających prawidłową realizację Umowy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz login i hasło.

17. Usługobiorca jest obowiązany podać dane zgodne z rzeczywistym stanem.

18. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Usługobiorcy korzystania z Formularza zostaje zawarta na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z przedmiotowego Formularza (po dodaniu przez Usługobiorcę Towaru do koszyka i kliknięciu pola „zamów bez rejestracji”). Do zawarcia przedmiotowej Umowy niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych umożliwiających prawidłową realizację Umowy tj. Imię, Nazwisko, adres Usługobiorcy. Przedmiotowa Umowa wygasa z chwilą zaprzestania przez Usługobiorcę korzystania z Formularza lub potwierdzenia przez Usługobiorcę złożenia Zamówienia.

19. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu przez Usługodawcę Newslettera zostaje zawarta w momencie zatwierdzenia przez Usługobiorcę poprzez naciśnięcie przycisku „wyślij” poprawnego adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy podanego w zakładce Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta lub wypełniania Formularza.

20. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (Konto lub Newsletter).

21. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn wypowiedzenia poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@purles.pl lub też pisemnie na adres: Proconcept Sp. z o.o. ul. Polna 24, 05-816 Michałowice. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony uzgodnią krótszy termin. Usługobiorca może również wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta lub udostępnianiu Newslettera poprzez przesłanie Usługodawcy prośby o usunięcie danych Usługobiorcy lub wypisaniu się z Newlettera.

22. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Usługobiorcy będącemu jednocześnie Konsumentem, w przypadku gdy taki Usługobiorca rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

23. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej usługobiorcy nie będącemu jednocześnie Konsumentem ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

24. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Usługobiorca może składać za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@purles.pl lub też pisemnie na adres: Proconcept Sp. z o.o. ul. Polna 24, 05-816 Michałowice. W reklamacji Usługobiorca winien podać rodzaj nieprawidłowości i datę ich wystąpienia.

25. Rozpatrzenie reklamacji o których mowa w pkt. 21 przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

26. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

27. Jeżeli nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu do Umów zawieranych przez Sprzedawcę z Przedsiębiorcą-konsumentem stosuje się postanowienia odnoszące się do Konsumentów.

28. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji na stronie internetowej Sklepu opinii Klienta dotyczących produktów lub usług Sprzedawcy. Opinie te będą indywidualne i subiektywne, jak również nie pochodzić będą  do Sprzedawcy. Regulamin dodawania opinii dostępny jest na stronie Sprzedawcy w zakładce „REGULAMINY” lub pod adresem: https://www.purles.pl/regulamin/

§ 3

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.     Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks Cywilny.

2.     Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, niezależnie od tego czy dokonał rejestracji.

3.     Wszelkie ceny Towarów zamieszczone na stronie Sklepu wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i zawierają wszelkie składniki takie jak podatek VAT, cło, akcyza. Do cen Towarów należy doliczyć koszty dostawy, które są podawane indywidualnie w trakcie składania Zamówienia, z zastrzeżeniem §4 ust. 5 Regulaminu. Cennik kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Płatność i wysyłka”.

4.     Cena Towaru jest dla Klienta wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia i nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen Towaru w Sklepie po złożeniu Zamówienia.

5.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, Klient powinien wejść na stronę internetową www.purles.pl , dokonać wyboru Towaru (oraz ewentualnie jego rozmiaru lub innych parametrów w zależności od rodzaju Towaru) i złożyć Zamówienie przy uwzględnieniu wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.

6.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy;
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy;
e) czasu dostawy.

7.     Złożenie Zamówienia wymaga podania przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia tj.: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy, numer telefonu, Towar, ilość Towaru (w zależności od rodzaju Towaru rozmiar lub inne dostępne parametry), miejsce i sposób dostawy oraz sposób płatności. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem należy podać również prawidłowy Numer Identyfikacji Podatkowej w celu wystawienia faktury VAT.

8.     Złożenie Zamówienia jest potwierdzane przez Klienta po wykonaniu czynności o których mowa w pkt 6 powyżej, naciśnięciem przycisku „Złóż zamówienie”.

9.     Sprzedawca za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji co powoduje zawarcie Umowy pomiędzy Stronami.

10. Moment potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail powoduje związanie Klienta złożonym oświadczeniem i chwilę zawarcia Umowy sprzedaży.

11. Klient posiada możliwość modyfikacji danych wprowadzonych za pomocą formularza zamówienia do momentu złożenia Zamówienia.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

13. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

14. Towary promocyjne, wyprzedażowe bądź Towary nie należące do stałej oferty Sklepu internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja Zamówienia na te Towary uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówień. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z wykazu niektórych Towarów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów współpracujących stale z Proconcept Labs sp. z o.o.

15. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżce Ceny Towaru. Sprzedawca w wypadku dokonywania promocji (obniżki Ceny) na dany Towar, wskaże najniższą cenę, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. W wypadku gdy Towar będzie w ofercie Sprzedawcy w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca wskaże najniższą Cenę Towaru, która obowiązywała od momentu wprowadzenia go do sprzedaży aż do dnia wprowadzenia promocji na Towar.

§ 4

DOSTAWA TOWARÓW

1.     Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), za pośrednictwem serwisu Przelewy24 wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

2.     W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru). Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3.     Dostawa następuje zgodnie z wyborem dokonanych przez Klienta w następujące możliwe sposoby:
a. Przesyłka kurierska. b. Paczkomaty InPost

4.     Dostawa Towarów jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zagranicę. Darmowa wysyłka na terenie Polski dla zamówień powyżej 149zł. Koszty wysyłki dla zamówień poniżej 149zł – 9zł.

5.     W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży, w której Towar ma zostać wysłany poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w terminie 3 dni roboczych, korzystając z danych podanych przez Klienta w Formularzu, o których mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu, celem ustalenia indywidualnie szczegółów, sposobu i kosztów dostawy Towaru poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

6.     Stosownie do brzmienia przepisu art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W takim wypadku przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b. niekompletności przesyłki,
c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

7.     Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

8.     Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

9.     Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 5

PŁATNOŚCI

1.     Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności w następujące sposoby:
a. przelewem na rachunek bankowy o numerze: 03-2490-0005-0000-4520-3919-2136;
b. za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 (udostępnianego przez Przelewy24 – Pay Pro S.A..
z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. ;
c. za pobraniem przy odbiorze Towaru kurierowi;

2.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem Klient jest zobowiązany zapłacić kwotę wynikającą z Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

3.     Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępność sposobów płatności (w tym domagać się dokonania przedpłaty w całości) w stosunku do Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.

§ 6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na mailem, wypełniając formularz online lub składając oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest liczony od dnia wydania Towaru Konsumentowi w przypadku zawarcia między Stronami Umowy sprzedaży lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, natomiast w przypadku Umowy o świadczenie usług elektronicznych od daty jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy m.in. wysłanie Sprzedawcy/Usługodawcy oświadczenia na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy na adres: Proconcept Sp. z o.o. ul. Polna 24, 05-816 Michałowice.

2.     Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu przesłanym na adres sklep@purles.pl.

3.     W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4.     Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.     Konsument ma prawo w ciągu 12 miesięcy na zwrot nieużytego towaru jeśli Sprzedający nie poinformował Konsumenta o możliwości jego zwrotu. Jeżeli jednak Konsument został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.

Obowiązki Konsumenta

6.     Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

7.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

8.     Zwrot Towaru w przypadku wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy winien nastąpić na adres: Proconcept Sp. z o.o. ul. Polna 24, 05-816 Michałowice.

9.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

10. Sprzedawca w wypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania takiego oświadczenia, potwierdzi fakt jego otrzymania Konsumentowi bądź pisemnie bądź drogą mailową.

11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu m.in. do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 7

REKLAMACJE (RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU)

1.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą-konsumentem, z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym Ustawą.

2.     Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad fizycznych lub prawnych i odpowiada za wady Towaru.

3.     Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

4.     Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży należy składać pisemnie na adres: Proconcept Sp. z o.o. ul. Polna 24, 05-816 Michałowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@purles.pl lub telefonicznie tel.: 22 723 88 17. Oświadczenie, o którym mowa powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

5.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji na podany przez Klienta adres najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia a w wypadku braku odpowiedzi poczytuje się, iż Sprzedawca uznał reklamację.

6.     W przypadku Towarów objętych również gwarancją, Konsument ma możliwość realizować uprawnienia z tego tytułu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towaru z Umową w zakresie wskazanym w treści Ustawy.

7.     Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a)    żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

b)    żądać usunięcia wady albo

c)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d)    odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

8.     Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

9.     W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu do zwracanego Towaru w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

11. Sprzedawca sugeruje aby w reklamacji Klient wskazał:

a)    rodzaj i datę wystąpienia daty;

b)    żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c)    dane kontaktowe osoby składającej reklamacje.

12. W przypadku Klienta będącego konsumentem bądź Konsumentem-przedsiębiorcą koszt dostarczenia Towaru wadliwego ponosi Sprzedawca.

.…….

§ 8

PRZEDSIĘBIORCY

1.     Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami lub Konsumentami-przedsiębiorcami.

2.     Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcom jest wyłączona stosownie do literalnego brzmienia art. 558 § 1 ustawy kodeks cywilny.

3.     Klient nie będący jednocześnie Konsumentem, zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Towaru) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

4.     Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

5.     Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi na Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.     W przypadku przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjętym przy przesyłkach tego rodzaju.
Jeżeli Klient niebędący Konsumentem stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.     Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za sumę wszelkich roszczeń – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.

§ 9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca:
Proconcept Labs sp. z o.o.
ul. Polna 24
05-816 Michałowice
Telefon: 22 723 88 17

Faks: 22 723 88 17
E-mail: 
rodo@purles.eu

2.     Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3.     Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną

4.     Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5.     Dane osobowe przechowywane będą do momentu ich wycofania.

6.     Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu, w tym udostępniać dane podmiotom współpracującym z Sprzedawcą w ramach realizacji zawieranych transakcji bądź przesyłania informacji marketingowych i handlowych. Sprzedawca może udostępniać również dane osobowe do dystrybutorów lokalnych, którzy będą zawierać i obsługiwać umowy dot. produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę, na potrzeby realizacji tych umów i kontaktu z Kupującym/Klientem. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.     Kupującemu/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi GIODO) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: rodo@purles.eu, numer telefonu: 22 723 88 17 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

8.     Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Umowy zawierane są za pośrednictwem Sklepu w języku polskim.

2.     Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

3.     Prawem właściwym zawarcia Umowy jest prawo polskie.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy.

5.     Klient ma możliwość wglądu do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk, jak również może być on również dostarczony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na każde żądanie.

6.     Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

7.     Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem Strony rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny, stosownie do przepisów ustawy kodeks postępowania cywilnego.

8.     Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy lub Sprzedawcy.

9.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usług elektronicznych następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail a także poprzez dołączenie do przesyłki dowodu zakupu.

10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy)

 

Formularz odstąpienia

Data: ………………………………………………roku

Adresat:

Proconcept Labs Sp. z o.o.

Ul. Polna 24, 05-816 Michałowice

E-mail: ……@…………

 

Imię i nazwisko Konsumenta: ……………………………………………           

Adres Konsumenta: …………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………        

E-mail: ……………………………………………          

Nr zamówienia (dobrowolne): ……………………………………………         

Nr dokumentu sprzedaży bądź Faktury Vat (dobrowolne): ……………………………………………

 

Towar do odstąpienia

Określenie rodzaju Towaru

Kod/Nazwa Towaru   Powód odstąpienia (dobrowolnie)    Ilość sztuk: …………

1)     ……………………………

2)     ……………………………

3)     ……………………………

4)     ……………………………

5)     ……………………………

6)     ……………………………

 

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji Towaru)

 

Zgłoszenie reklamacyjne nr …………

 Data: ………………………………………roku

 Adresat:

Proconcept Labs Sp. z o.o.

ul. Polna 24, 05-816 Michałowice

E-mail: ………@………………

 

Imię i nazwisko Konsumenta: …………………………………………

Adres Konsumenta: …………………………………………                

Telefon: …………………………………………            

E-mail: …………………………………………             

Nazwa Towaru, kod towaru 

Data powstania wady (niezgodności)           

Nr zamówienia (dobrowolne): ……………………………………………         

Nr dokumentu sprzedaży bądź Faktury Vat (dobrowolne): ……………………………………………

Dokładne określenie wad (lub niezgodności Towaru z Umową sprzedaży):

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Kiedy i w jakich okolicznościach zostały stwierdzone wady (niezgodności):

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Żądanie Kupującego (właściwe zaznaczyć):

a)      Nieodpłatna naprawa;

b)     Wymiana Towaru na nowy;

c)      Obniżenie zapłaconej ceny sprzedaży;

d)      Inny sposób: ……………………………………………………………………………………… .

W przypadku braku możliwości wymiany lyb naprawy reklamowanego Towaru, prosimy o wskazanie danych niezbędnych do dokonania zwrotu należności za reklamowany Towar.

Nazwa Banku: ………………………………………………

Nr rachunku bankowego: ……………………………………

 

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Regulamin

umieszczania opinii o produktach i usługach nabytych w sklepie internetowym

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki umieszczania opinii przez Klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.purles.pl należącego do Proconcept Labs sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach (zwany dalej jako „Proconcept”) przy ul. Polnej 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415440, o numerze NIP 534-248-57-18, o numerze REGON 146063214, zwany dalej „Regulaminem”.

W celu przesłania opinii o produktach i usługach, Klient powinien zaakceptować Regulamin oraz Regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie www.purles.pl. Klient przesyłając opinię akceptuje Regulamin.

§ 1. Zasady publikowania opinii

1.      Proconcept prześle Klientowi po nabyciu usługi lub produktu maila zawierającego informację dot. możliwości złożenia opinii albo link do strony, na której Klient może umieścić stosowną opinię na temat usługi lub produktu.

2.      Proconcept musi uzyskać zgodę Klienta na opublikowanie opinii Klienta.

3.      Opinie powinny być napisane w języku polskim.

4.      Wszystkie publikowane opinie na stronie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy nabyli lub korzystali z usług lub produktów Purles.

5.      Przed umieszczeniem opinii, Klient musi zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz regulamin sklepu internetowego.

6.      Przesyłając opinię, Klient zobowiązany jest wskazać produkt lub usługę nabytą od Proconcept oraz numer zamówienia.

7.      W zależności od wersji Sklepu internetowego, opinia może być złożona bądź w postaci komentarza lub oznaczenia produktu, która ze względu na wymagania systemowe może być ograniczona do określonej ilości znaków.

8.      Opinie przekazane przez Klienta nie mogą zawierać niedozwolonych treści, o których mowa w § 3 Regulaminu.

9.      Opinie mogą być przekazane przez Klienta w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia produktu lub usługi Purles. Opinie nie będą automatycznie publikowane przez Proconcept.

10.  Proconcept zastrzega, iż samodzielnie dokona wyboru opinii podlegających opublikowaniu, co oznacza, iż nie wszystkie opinie będą publikowane.

11.  Proconcept na podstawie § 4 Regulaminu dokona weryfikacji przesłanych opinii przez Klienta.

12.  Po dokonaniu weryfikacji przesłanej opinii, opinie zostaną opublikowane na stronie sklepu internetowego lub w innych kanałach w Internecie (tj. Google, Youtube, newsletter) lub portalach społecznościowych Proconcept w terminie do 14 dni roboczych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

13.  Opinie publikowane będą w formie zanonimizowanej.

14.  Po opublikowaniu opinii, Klient nie będzie miał możliwości jej usunąć bądź edytować.

15.  Przesłane opinie powinny zawierać:

1)     oznaczenie Klienta (imię lub nick);

2)     adres e-mail;

3)     tytuł  i treść opinii,

4)     oświadczenie Klienta, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

16. Proconcept nie będzie przekazywał żadnych gratyfikacji z tytułu udzielonych opinii, ani w formie pieniężnej ani również w zakresie innych korzyści majątkowych (np. rabatów, zniżek), chyba że Proconcept prowadzić będzie określoną kampanię marketingową przewidującą takową możliwość. W takim wypadku opinie dodane przez Klientów podczas akcji promocyjnej będą dodatkowo oznaczone, jako opinie złożone w ramach danej akcji lub konkursu.   

17.  W celu dodawania Opinii w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.              

18.  Proconcept ma możliwość udzielenia publicznej odpowiedzi na dodaną przez Klienta opinię.

§ 2. Licencja oraz oświadczenia

1.      Klient przesyłając opinię oświadcza, że:

1)     jest wyłącznym autorem opinii;

2)     przysługują mu wszelkie prawa do Opinii, w tym ewentualne prawa autorskie, licencje, wszelkie zgody wymagane przepisami prawa, umożliwiające wykorzystanie opinii przez Proconcept;

3)     treść dodanej przez niego Opinii nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw własności intelektualnej lub przemysłowej;

4)     treść opinii, jak również ewentualnie dodana ocena produktu lub usługi wyraża subiektywne odczucie Klienta co do danego produktu dostępnego w ramach Sklepu internetowego;

5)     faktycznie używał produktu lub korzystał z usługi, co do której przesyła opinię;

6)     wyraża zgodę na publikowanie treści opinii wraz ze wskazanym przez Klienta imieniem lub nickiem na stronach internetowych Proconcept oraz w ramach mediów społecznościowych lub innych kanałach w Internecie zarządzanych przez Proconcept (tj. Google, Youtube, newsletter), na stronach serwisów internetowych powiązanych z Proconcept oraz ewentualnie w sklepach stacjonarnych, w których oferowane są produkty lub usługi Proconcept.

2.      Klient przesyłając Proconcept opinię o produkcie lub usłudze udziela tym samym niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej, bezterminowej, obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, przekazywanie, edytowanie i adaptacje Opinii.

3.      Udzielona na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu licencja na przesłaną opinię, upoważnia Proconcept w szczególności do modyfikowania lub skracania opinii, jak również publikowania na stronie Sklepu internetowego lub portalach społecznościowych  lub innych kanałach w Internecie zarządzanych przez Proconcept (tj. Google, Youtube, newsletter), zarówno w całości lub części, z zastrzeżeniem, że nie zmieni to ich treści. Publikacje opinii mogą następować w celach reklamowo-marketingowych.

§ 3. Niedozwolone treści

1.      Przesłane przez Klienta opinie nie będą publikowane, jeżeli będą:

1)     sprzeczne z prawem;

2)     zawierać będzie treści obraźliwe, rasistowskie, pornograficzne, dyskryminujące bądź zawierające groźby;

3)     naruszać Regulamin;

4)     zawierać dane osobowe;

5)     zawierać będą szkodliwe oprogramowanie;

6)     nawiązywać do produktów lub usług konkurencyjnych podmiotów w stosunku do Proconcept;

7)     wprowadzać w błąd lub zawierać treści nieprawdziwe w zakresie produktu lub usługi;

8)     naruszać ani ograniczać praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej lub prawa do wizerunku;

9)     zawierać będą linki do stron zewnętrznych w stosunku do Sklepu internetowego lub portali społecznościowych Proconcept;

10)  zawierać ceny lub nieaktualne dane dot. produktów lub usług.

§ 5. Weryfikacja opinii

1.      Proconcept zastrzega, iż każda przesłana opinia przez Klienta będzie podlegać weryfikacji pod kątem jej zgodności z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2.      Opinie naruszające Regulamin, regulamin Sklepu internetowego lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie będą publikowane przez Proconcept.

3.      Proconcept wskazuje, iż opinie spełniające postanowienia Regulaminu oraz nie naruszające prawa będą publikowane w formie nie powodującej zmiany ich treści.

4.      Proconcept nie będzie publikował opinii sponsorowanych.

5.      Proconcept może usunąć opinię o produkcie lub usłudze w szczególności w wypadku:

1)     gdy naruszać ona będzie Regulamin lub prawo;

2)     produkt lub usługa nie będą oferowane przez Proconcept lub będą oferowane w innej formie;

6.      W wypadku usunięcia lub zmiany danej opinii, Proconcept nie będzie zobowiązany do przesłania do Klienta informacji o jej usunięciu lub zmianie.

§ 5. Odpowiedzialność

1.      Proconcept nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub roszczenia osób trzecich lub Klientów, które wynikać będą z upublicznionych opinii przesłanych przez Klienta, w sytuacji gdy wynikać one będą z przyczyn leżących po stronie Klienta, który przesłał daną opinię.

§ 6. Postanowienia końcowe

1.      Proconcept zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem zamieszczającym opinie zgodnie z danymi pozostawionymi przez Klienta.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

3.      Wszelkie uwagi związane z opiniami (w tym m.in. w zakresie treści opinii lub upublicznienia opinii nie pochodzącej od Klienta) mogą być zgłaszane na adres e-mail:  info@purles.pl. Proconcept w terminie 14 dni odniesie się do przekazanych zgłoszeń.

4.      Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

5.      Proconcept zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, do uprzednio przekazanych opinii zastosowanie będzie miała poprzednia wersja Regulaminu.

6.      Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Regulaminu rozstrzygane będą polubownie a w przypadku braku możliwości rozwiązania w ten sposób, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

7.      W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a regulaminu sklepu internetowego, postanowienia Regulaminu będą miały pierwszeństwo.

8.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.